Chiều dài tối đa của URL là bao nhiêu?


Danh sách độ dài ký tự của một URL trên các trình duyệt là khác nhau bạn có thể tham khảo bên dưới:

Microsoft Internet Explorer: 2.083 ký tự.
Google Chorme: 32779 ký tự.
Android: 8192 ký tự.
Firefox: >64k ký tự.
Safari: >64k ký tự.
IE11: 2047 ký tự.
Edge 16: 2047 ký tự.