Link là gì? Sử dụng các loại link trong html


Link là gì? 

Link là một đường dẫn được trỏ đến một tên miền theo chỉ định, link có thể được dùng liên kết các trang web (External Link) - cũng có thể dùng để điều hướng bạn đến nhiều nơi của một website (Internal Link).

Link có thể chèn vào các đối tượng như: hình ảnh, văn bản để điều hướng người dùng đến nơi chỉ định. Ví dụ: Bạn có thể bấm vào "A Short Link" sẽ được chuyển đến trang chủ của blog.

Cấu trúc cơ bản của link:

<a title="Tiêu đề của liên kết" target="thuộc tính" href="đường link">văn bản hoặc hình ảnh</a>

Thuộc tính của link gồm có:
_blank - Mở tài liệu được liên kết trong một cửa sổ hoặc tab mới
_self - Mở tài liệu được liên kết trong cùng một cửa sổ / tab khi nó được nhấp (đây là mặc định)
_parent - Mở tài liệu được liên kết trong khung cha
_top - Mở tài liệu được liên kết trong toàn bộ cửa sổ
framename - Mở tài liệu được liên kết trong một khung có tên

Ví dụ: <a title="Tạo link ngắn miễn phí" target="_blank" href="https://www.ashortlink.com/">A Short Link</a> sẽ hiển thị như thế này: A Short Link

Liên kết HTML - Tạo một Bookmark

Bạn có thể giúp người dùng chuyển đến phần cụ thể của trang web mà không cần tải lại trang .
Ví dụ:
Đầu tiên bạn tạo một thẻ <div> với thuộc tính:
<div id="huongdan">Nội dung phần hướng dẫn sử dụng các liên kết.</div>
Sau đó dùng link để chuyển người dùng đến thẻ "huongdan":
<a href="#huongdan">Xem hướng dẫn</a>
Hoặc sử dụng với một website khác:
<a href="domain.com/bai-viet.html#huongdan">Xem hướng dẫn</a>